EnergoMechanik – lokomotywy, zasuwy, divertery

Szukaj
Close this search box.

Ogólne Warunki Zamówienia

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Jeżeli towar ulegnie uszkodzeniu lub zgubieniu w czasie transportu-Dostawca
wymieni uszkodzony lub dośle zgubiony element lub jego część w terminie nie powodującym opóźnienia.

2. Wszystkie przekazane przez Zamawiającego do realizacji zamówienia rysunki, dokumenty, narzędzia oraz modele są i podlegają po wykonaniu zadania zwrotowi Zamawiającemu bez dodatkowych kosztów. Wszystkie wyżej wymienione elementy i inne dane przekazane przez Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę przekazywane osobom trzecim, ani wykorzystane przez Wykonawcę do innych celów niż wykonanie niniejszego zamówienia

§ 2. Przewóz towarów niebezpiecznych.

Dostawca posiada stosowną, niezbędną wiedzę odnośnie zagrożeń, które mogą pochodzić od swoich dostaw. Przed przyjęciem zamówienia Dostawca zobowiązany jest sprawdzić czy towary wymienione w zamówieniu, względnie składniki tych towarów posiadają właściwości łatwopalne, wybuchowe, trujące, żrące, radioaktywne, samozapalne oraz inne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego i obszernego poinformowania Zamawiającego o zagrożeniu jakie te materiały stwarzają.

§ 3. Realizacja i rozliczenia.

1. Dostawy realizowane będą po sprawdzeniu zgodności merytorycznej i technicznej dostawy z zamówieniem. Załącznikiem do faktury będzie certyfikat Jakości i dokumenty

zezwalające na zainstalowanie danego wyrobu w Polsce, potwierdzone przez urząd do tego uprawniony. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przedwysyłkowej.

2. Należności z tytułu faktur Zamawiający będzie regulował przelewem z konta swojego banku na konto Dostawcy wskazane na fakturze w terminie umownym.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę przekazania należności przez bank Zamawiającego tj. dzień w którym obciążony został rachunek Zamawiającego.

4. Za zwłokę w terminowym realizowaniu zobowiązań pieniężnych przez Zamawiającego, Dostawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

§ 4. Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiający do chwili odbioru dostawy może od umowy odstąpić.

2. Zamawiający może również od umowy odstąpić w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę umowy.

3. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Dostawca powinien natychmiast wstrzymać dostawy, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego ich inwentaryzacji.

4. W razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego dostarczone materiały zapłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną w jego dyspozycji, chyba że nie będą mu potrzebne. Wówczas strony zwrócą sobie wzajemne świadczenia.

§ 5. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi.

1. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone materiały i urządzenia są wolne od wszelkich wad. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie mogą powstać wskutek dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową towaru.

2. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za;

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną,
b) usunięcie tych wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

3. Dostawca zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad mogących powstać wskutek dostarczonych przez Zamawiającego dokumentacji, materiałów lub konstrukcji, albo wykonania przedmiotu zamówienia wg wskazówek Zamawiającego.

§ 6.Reklamacje.

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

 odstąpić od umowy
 zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od dostawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia

2. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad wyznaczając dostawcy odpowiedni termin,
b) obniżyć wynagrodzenie Dostawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić na piśmie Dostawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

5. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Dostawcy i na jego koszt.

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w terminie.

§ 7. Odszkodowania.

1. Strony ustalają, że za niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązania mogą być naliczane kary umowne w wypadkach i w wysokościach określonych w pkt.2.

2. Przyjmuje się, że:

a) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

 za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

b) W razie zwłoki w usunięciu wad – w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeni o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności za które odpowiada druga strona, strona odstępująca od umowy ma prawo naliczyć stronie, z winy której odstępuje się od umowy – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tej części umowy od realizacji której odstąpiono.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego

5. Dostawca nie może uchylić się od obowiązku zapłaty kary umownej przez wykazanie, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy.

6. Kary umowne potrącane będą z należności wynikających z faktur Dostawcy.

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.

1. Dostawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia udziela Zamawiającemu zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia będzie zatrzymywane proporcjonalnie do zaawansowania płatności przez potrącanie 10% wartości z każdej faktury

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancyjnego i trwania rękojmi lub dostarczeniu Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ważnej przez okres trwania gwarancji i rękojmi.

§ 9 Pozostałe postanowienia.

1. Wszelkie zmiany niniejszych postanowień będą wprowadzane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Sprawy nie uregulowane niniejszym zamówieniem strony rozstrzygać będą w oparciu o polski Kodeks Cywilny, rozwiązując ewentualne spory polubownie.